Al Wala’ dan Wal Baro’

Penyusun: Ummu ‘Abdirrahman
Allah ‘Azza wa Jalla telah menetapkan kebahagiaan hakiki bagi orang yang mengikuti & melaksanakan agama Islam dgn sungguh-sungguh sebagaimana Allah ‘Azza wa Jalla telah menetapkan kesengsaraan & kehinaan bagi orang yang memerangi agama Islam.
Sesungguhnya pokok agama Islam adalah kalimat tauhid Laa ilaha illallah, tak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dengan mengucapkan & mengamalkan kalimat inilah dibedakan muslim dan kafir, dipaparkan keindahan surga & panasnya neraka.
Dan tidaklah tauhid seseorang sempurna sampai ia mencintai karena Allah & membenci karena Allah, memberi karena Allah & tak memberi karena Allah. Inilah yang disebut al wala’ wal baro’.
Mengenal Al Wala’ & Al Baro’
Al Wala’ secara bahasa berarti dekat, sedangkan secara istilah berarti memberikan pemuliaan penghormatan & selalu ingin bersama yang dicintainya baik lahir maupun batin. Dan al baro’ secara bahasa berarti terbebas atau lepas, sedangkan secara istilah berarti memberikan permusuhan & menjauhkan diri.
Wahai saudariku, ketahuilah bahwa seorang muslimah yang mencintai Allah dituntut utk membuktikan cintanya kepada Allah yaitu dgn mencintai hal yang Allah cintai & membenci hal yang Allah benci. Hal yang dicintai Allah adalah ketaatan terhadap perintah Allah & orang-orang yang melakukan ketaatan, sedangkan hal yang dibenci Allah adalah kemaksiatan (pelanggaran terhadap larangan Allah) & orang-orang yang melakukan kemaksiatan & kesyirikan.
Oleh karena itu, hendaklah engkau wala’ terhadap ketaatan & orang-orang yang melakukan ketaatan & baro’ terhadap maksiat & kesyirikan & orang-orang yang mempraktekkannya.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Wala’ & Baro’ ?

Orang yang mendapat wala’ secara mutlak, yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah & Rasul-Nya, menjalankan kewajiban & meninggalkan larangan di atas tauhid.
Orang yang mendapat wala’ dari satu segi & mendapat baro’ dari satu segi, yaitu muslim yang bermaksiat, menyepelekan sebagian kewajiban & melakukan sebagian yang diharamkan.
Orang yang mendapat baro’ secara mutlak, yaitu orang musyrik & kafir serta muslim yang murtad, melakukan kesyirikan, meninggalkan shalat wajib & pembatal keislaman lain.

Sebagian Tanda Al Wala’

Hijrah, yaitu pindah dari lingkungan syirik ke lingkungan islami, dari lingkungan maksiat ke lingkungan orang-orang yang taat.
Wajib mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai diri sendiri & senang kebaikan ada pada mereka sebagaimana senang kebaikan ada pada diri sendiri serta tak dengki & angkuh terhadap mereka.
Wajib memprioritaskan bergaul dgn kaum muslimin.
Menunaikan hak mereka: menjenguk yang sakit, mengiring jenazah, tak curang dlm muamalah, tak mengambil harta dgn cara yang bathil, dsb.
Bergabung dgn jama’ah mereka & senang berkumpul bersama mereka.
Lemah lembut  dan berbuat baik terhadap kaum muslimin, mendoakan & memintakan ampun kepada Allah bagi mereka.

Di Antara Tanda Al Baro’

Membenci kesyirikan & kekufuran serta orang yang melakukannya, walau dgn menyembunyikan kebencian tersebut.
Tidak mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin & orang kepercayaan utk menjaga rahasia & bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang penting.
Tidak memberikan kasih sayang kepada orang kafir, tak bergaul & bersahabat dgn mereka.
Tidak meniru mereka dlm hal yang merupakan ciri & kebiasaan mereka baik yang berkaitan dgn keduniaan (misalnya cara berpakaian, cara makan) maupun agama (misalnya merayakan hari raya mereka).
Tidak boleh menolong, memuji & mendukung mereka dlm menyempitkan umat Islam.
Tidak memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka & tak bersikap lunak terhadap mereka.
Tidak berhukum kepada mereka atau ridha dgn hukum mereka sementara mereka meninggalkan hukum Allah & Rasul-Nya.

Buah Al Wala’ wal Baro’
1. Mendapatkan kecintaan Allah
“Allah berfirman, “Telah menjadi wajib kecintaanKu bagi orang-orang yang saling mencintai karena Aku.” (HR. Malik, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim)
2 Mendapatkan naungan ‘Arsy Allah pada hari kiamat
“Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: ‘Mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaan-Ku? Hari ini Aku lindungi mereka di bawah naunganKu pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Ku.” (Hadits Qudsi riwayat Muslim)
3. Meraih manisnya iman
‘Barangsiapa yang ingin meraih manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang yang mana dia tak mencintainya kecuali karena Allah.‘ (HR. Ahmad)
4. Masuk surga
“Tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman & tidaklah kalian beriman sehingga kalian saling mencintai.” (HR. Muslim)
5. Menyempurnakan iman
“Barangsiapa yang mencintai & membenci, memberi & menahan karena Allah maka telah sempurnalah imannya.” (HR. Abu Dawud & Tirmidzi, Hadits Hasan)
Hal yang Perlu Diperhatikan dlm Al Wala’ wal Baro’

Seorang muslimah yang memiliki orang tua kafir hendaknya tetap berbuat baik pada orang tua. Dan tak diperbolehkan menaati orang tua dlm meninggalkan perintah Allah & melanggar larangan-Nya.
Diharamkan bagi muslimah utk menikah dgn laki-laki kafir karena agama seorang wanita mengikuti agama suaminya.

Maraji:
Loyalitas dlm Islam (Syaikh Sholeh Fauzan)
Al Wala’ wal Bara’ (Ustadz Afifi Abdul Wadud)
***
Artikel www.muslimah.or.id
sumber: www.muslimah.or.id